skip to Main Content

Ingrijpende maatregelen

Nieuws

Ingrijpende maatregelen

Dinsdag 15 maart ontvingen alle ouders via het ouderportaal en vervolgens e-mail bericht over ingrijpende maatregelen die we per maandag 9 mei a.s. moeten nemen. 

Al enige tijd hebben we, net als de rest van de branche, te maken met een personeelstekort. Waar we eerder nog spraken over personele krapte, moeten we de situatie intussen aanduiden als een ernstig tekort. Het landelijk drastisch tekort aan pedagogisch professionals op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de coronapandemie hebben ervoor gezorgd dat we de personele planning niet meer rond kunnen maken. Het feit dat we vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid in veel kleine kernen locaties hebben, speelt hierin ook een rol.

We hebben de afgelopen tijd alles op alles gezet om de gecontracteerde opvang te blijven bieden. Dat werd gaandeweg steeds lastiger. Eind 2021 hebben we daarom al besloten sommige groepen en zelfs locaties tijdelijk samen te voegen. Het aantal samenvoegingen hebben we in de afgelopen periode nog verder opgeschaald. Ze blijken helaas niet afdoende. We zijn op een punt gekomen dat we rigoureus moeten handelen. Ook de zorg voor onze medewerkers speelt een heel belangrijke rol bij het nemen van dit besluit tot extra maatregelen. We kunnen niet oneindig een beroep blijven doen op onze pedagogisch professionals voor het draaien van extra diensten en het inleveren van geplande verlofdagen. Ze zijn zeer flexibel geweest maar deze krapte op de arbeidsmarkt is niet meer op te lossen door steeds het uiterste van hun beschikbaarheid te verlangen. We willen heel goed voor onze pedagogisch professionals zorgen, zodat zij op hun beurt ook heel goed voor de kinderen kunnen zorgen.

Tot onze grote spijt hebben we daarom moeten besluiten om op sommige groepen en/of locaties extra in te grijpen, met zelfs sluitingen tot gevolg.

Maatregelen per 9 mei a.s.
Per maandag 9 mei a.s. voeren we de volgende maatregelen door:

Dagopvang
We voegen enkele locaties en groepen samen. Alle kinderen van 0-4 jaar behouden opvang op hun gecontracteerde dagen.

Buitenschoolse opvang
– We sluiten bepaalde locaties;
– We brengen op bepaalde locaties het aanbod in dagen terug;
– We brengen op bepaalde locaties het aanbod in voorschoolse opvang terug;
– We verkleinen op bepaalde locaties de groepsgrootte. Dit doen we door middel van het afspiegelingsbeginsel;
– We stoppen met het aanbieden van flexibele bso.

Voor de buitenschoolse opvang geldt in de bovenste vier gevallen dat we géén alternatief kunnen bieden. Voor de laatstgenoemde maatregel geldt dat we waar mogelijk een passend alternatief proberen te bieden. Afhankelijk van de situatie zullen we de contracten beëindigen of wijzigen.

Voor het peuterprogramma gelden vooralsnog geen maatregelen.

Impact en duur maatregelen
6% van het totale aantal kinderen wordt geconfronteerd met de maatregelen. Voor hun ouders hebben de maatregelen wisselende impact. De maatregelen zorgen voor de overgrote meerderheid voor stabiliteit en kwaliteit. Maar de getroffen groep ouders komt tot onze grote spijt voor een uitdaging te staan.

We verwachten dat de maatregelen voor 2022 nodig zijn. Ondertussen gaan we keihard door met opleiden en werven van nieuwe pedagogisch professionals. We gaan er nu dan ook van uit dat we begin 2023 weer over kunnen gaan naar uitbreidingen van het aanbod.

Back To Top
Zoeken